HÀM WEEKDAY() TRẢ VỀ SỐ THỨ TỰ CỦA MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TRONG TUẦN

admin 17 Th10, 2021

Thường thì chúng ta bắt buộc biết một ngày nào đó sở hữu máy tự là thứ mấy trong tuần để phục vụ cho việc tính toán của mình. Trong excel có hỗ trợ hàm WEEKDAY() để ta chúng ta làm cho điều ấy. Hàm WEEKDAY() sẽ trả về 1 giá trị số nguyên dương. Hàm WEEKDAY() cho phép chúng ta điều chỉnh tùy sắm để thiết lập ngày đầu tuần chắc là chủ nhật hoặc vật dụng 2, số trang bị tự bắt đầu cho ngày đầu tuần chắc chắn là 0 hoặc 1.

Cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number, [return-type])

Trong đấy:

  • serial_number: là 1 biểu thức thời gian, dĩ nhiên là số hoặc chắc chắn là ngày.
  • return_type: tùy mua để chấp thuận kiểu giá trị trả về cho hàm WEEKDAY()

+ 1 hoặc để trống: ngày chủ nhật có giá trị là 1, ngày đồ vật bảy sở hữu giá trị là 7

+ 2: ngày vật dụng hai với giá trị là 1, ngày chủ nhật có giá trị là 7

+ 3: ngày trang bị hai có giá trị là 0, ngày chủ nhật với giá trị là 6

Ghi chú: trường hợp bạn sử dụng tùy sắm 1, và ô bạn đặt công thức có định dạng là dddd thì giá trị trả về là tên của ngày trong tuần. Ví dụ: Monday, Tuesday, … Để định dạng dddd cho ô bạn làm cho như sau: nhấn chuột phải lên ô phải định dạng -> tìm “Format Cells …” -> tậu “Number” -> vào “Category” -> sắm “Custom” -> vào ô “Type” gõ giá trị dddd

Ví dụ minh họa:

fake sử tại ô A1 có giá trị “20/12/2010” và ô A1 được định dạng là “dd/mm/yyyy”.

Lần lược gọi hàm WEEKDAY() mang những tùy chọn:

=WEEKDAY(A1) -> giá trị trả về là 2

=WEEKDAY(A1,2) -> giá trị trả về là một

=WEEKDAY(A1,3) -> giá trị trả về là 0

=WEEKDAY(A1) -> Giá trị trả về là Monday (khi ô gọi hàm được định dạng dddd)

=WEEKDAY(40532) -> giá trị trả về là 2