[TIP] Cách sử dụng hàm YEARFRAC trong Excel

admin 14 Th1, 2020

Một trong những hạn chế của việc trừ ngày trong Excel là ứng dụng chỉ có thể cung cấp cho bạn số ngày, số tháng hoặc số năm riêng biệt, mà không phải là một số kết hợp.

May mắn thay, Microsoft có một hàm Excel tích hợp có thể cho bạn biết sự khác biệt chính xác giữa hai ngày trong một bảng tính. Hãy cùng tìm hiểu cách tính lượng thời gian chính xác giữa hai ngày trong Excel.

Sử dụng hàm YEARFRAC trong Excel

Sử dụng hàm YEARFRAC, bạn có thể tính toán sự khác biệt chính xác giữa hai ngày vì phương pháp này không giống như các phương thức khác trả về kết quả số nguyên, mà hàm này trả về kết quả thập phân để biểu thị phân số của một năm.

Tuy nhiên, để sử dụng hàm YEARFRAC, bạn cần có kiến ​​thức nhiều hơn một chút so với hầu hết các hàm khác. Công thức cơ bản để sử dụng hàm này là:

=YEARFRAC(start_date, end_date, basis)

Start_date là ngày biến đầu tiên, end_date là ngày biến thứ hai và basic là giả định mà theo đó Excel sẽ trả lại kết quả tính toán. Đó là những yếu tố cơ bản mà bạn cần phải cẩn thận khi sử dụng hàm YEARFRAC.

Giả sử bạn có một bảng tính Excel trông giống như thế này và bạn muốn tính toán sự khác biệt chính xác giữa hai ngày trong A1 và A2:

Results of Using the YEARFRAC Function in Excel

Làm tròn đến hai chữ số thập phân, Excel trả về kết quả 3,16 năm bằng cách sử dụng hàm YEARFRAC. Tuy nhiên, vì chúng ta không dùng biến cơ sở trong phương trình, nên Excel cho rằng có chính xác 30 ngày trong mỗi tháng với tổng thời lượng năm chỉ là 360 ngày.

Có năm giá trị mà bạn có thể sử dụng cho biến basic, mỗi biến tương ứng với một giả định khác nhau về độ dài của một năm.

Excel Help with YEARFRAC Function

Dựa vào sự trợ giúp của tài liệu, việc bỏ qua hoặc sử dụng giá trị 0 cho biến basic buộc Ecell phải sử dụng tiêu chuẩn NASD của Hoa Kỳ rằng có 30 ngày trong tháng và 360 ngày trong năm.

Điều này có vẻ lạ cho đến khi bạn nhận ra rằng đã có nhiều tính toán tài chính được thực hiện theo các giả định này. Tất cả các giá trị được sử dụng cho biến basic bao gồm:

  • 0 – US NASD 30 day months/360 day years
  • 1 – Actual days in the months/Actual days in the years
  • 2 – Actual days in the months/360 days in the years
  • 3 – Actual days in the months/365 days in the years
  • 4 – European 30 days in the months/360 days in the years

Lưu ý rằng giá trị cho biến basic sẽ trả về số chính xác nhất giữa hai ngày là 1. Dưới đây là kết quả của việc sử dụng từng giá trị cho biến basic:

Results Using All of the Values for the Basis Variable

Mặc dù một số giá trị được dùng cho biến basic có vẻ lạ, nhưng các giả định kết hợp khác nhau về độ dài của một tháng và một năm lại được sử dụng trong một số lĩnh vực như kinh tế, tài chính và quản lí hoạt động.

Để có thể so sánh giữa các tháng với số ngày khác nhau (ví dụ giữa tháng hai và tháng ba) và giữa các năm với số ngày khác nhau (năm nhuận so với năm dương lịch), những người trong nghề này thường đưa ra những giả định kỳ lạ mà người bình thường sẽ không.

Hàm này đặc biệt hữu ích cho các nhà tài chính đang sử dụng các giả định được cung cấp bởi biến basic để tính toán APR và APY dựa trên các tình huống gộp lãi khác nhau. Tiền lãi có thể được tính liên tục, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc thậm chí kéo dài nhiều năm.

Với các giả định được tích hợp trong hàm YEARFRAC, bạn có thể chắc chắn các tính toán của mình là chính xác và có thể so sánh với các tính toán khác bằng các giả định tương tự.

Như đã nêu ở trên, giá trị 1 cho biến basic là kết quả chính xác nhất. Nếu nghi ngờ, hãy chọn 1 trừ khi bạn chắc chắn về các giả định bạn muốn đưa ra về độ dài của một tháng và một năm. Chúc thành công!