Share
0 4 0 0 0
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5

tudiencongnghe hướng dẫn các bạn những bước cấu hình dịch vụ Samba (dịch vụ chia sẽ files) trên nền Centos 6.5.

Bước  1: Cài gói dịch vụ Samba

# yum install samba samba-client samba-common

Bước 2: Khởi động dịch vụ

# service smb start

# service nmb start

# chkconfig smb on

# chkconfig nmb on

Bước 3: Tắt tường lửa (firewall)

# service iptables stop

# chkconfig iptables off

Bước 4: Tạo thư mục , user và phân quyền user trên thư mục muốn chia sẽ

# mkdir /home/samba/seucre

# useradd smbuser

# groupadd smbgrp

# usermod –a –G smbgrp smbuser

# smbpasswd  -a smbuser

# chmod –R 0770 /home/samba/seucre

# chown –R smbuser:smbgroup /home/samba/seucre

Bước 5: Chỉnh sửa file  smb.conf

# vi /etc/samba/smb.conf

Chúng ta để ý đến phần Global Settings và Share Definitons

#============= Global Settings===============#

[global]

workgroup = WORKGROUP

security = share

map to guest = bad user

#============= Share Definitions ================#

# Chúng ta thêm thư mục muốn chia sẽ vào.

[Secure]

path = /home/samba/seucre

valid users = @smbgrp

browsable =yes

writable = yes

guest ok = no

Bước 6: Khỏi động lại dịch vụ Samba và test thử.

# service smb restart

# service nmb restart

Cài đặt và cấu hình dịch vụ samba trên centos 6.5

 

***Chúc các chế thành công !!!

Summary
Review Date
Reviewed Item
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5
Author Rating
5

Leave a Comment